Общи условия за ползване на
онлайн-магазин www.studio-ibis.com

 

Oбщи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите МОДНО АТЕЛИЕ ИБИС ЕООД; ЕИК (БУЛСТАТ): 175390921; седалище: гр. София, ул. Презвитер Козма 1Б, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия”, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.studio-ibis.com.

Чл.1.

Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите “Общи условия” да закупува предлаганите в електронен магазин www.studio-ibis.com стоки.

Чл.2.

Доставчикът публикува на www.studio-ibis.com: описание на основните характеристики и изображение на всяка стока; продажната цена, с включен ДДС; информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по “Закона за защита на потребителите”; всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя;

Чл.3.

Извършването на валидни заявки се извършва чрез избиране на
артикул, брой, цвят, размер и опция за плащане. Поръчката е финализирана
след избирането на опция за плащане.

Чл.4.

Потребителят автоматично изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия при депозирането на поръчка през платформата на сайта. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да валидира направената вече заявка за закупуване на стоките предлагани през www.studio-ibis.com

Чл.5.

Всички обявени цени са в лева с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Доставката е за сметка на Доставчика в случаите, в които Потребителят е направил заявка за покупка на стока на стойност над 100 лв.

Чл.6.

Цената по предходния член и разходите за доставка могат да бъдат платени чрез наложен платеж.

Чл.7.

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.studio-ibis.com и Потребителя.

Чл.8.

Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката потребителят или негов представител подписват придружаващите стоката документи, с които потвърждават получаването й. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.9.

Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.10.

Доставчикът: полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална; не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет; не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му; няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Чл.11.

Потребителят се задължава: да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да плати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика; да получи стоката; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация; да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.studio-ibis.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; да не извършва търговия като препродава на трети лица артикули на цена по-висока от тази обявена в магазина като крайна цена; да не нарушава авторските права на Доставчика като умишлено използва изображения или видео материали с користни цели;

Чл.12.

Рекламация и други условия за връщане на закупена стока: При получаване на пратката, клиентът има право да я провери. В 14-дневен срок клиентът има право да върне закупения артикул, ако не отговаря на изискванията и представите му, като разходите по транспортирането са за негова сметка. Сумата ще бъде възстановена от Доставчика в 14 / четиринадесет / дневен срок, след като клиентът е заявил желанието си за отказ от покупката. Стоката трябва да бъде върната в оригиналния си вид, опаковка и качество, не е третиран по никакъв начин (не е пран или гладен, без аромат на парфюм или друг козметичен продукт). Също е необходимо и доказателство за закупуване (получено заедно със спецификацията на поръчката). Заявката за връщане се извършва чрез формата за контакти. При получаване на заявка за връщане доставчикът се свързва с потребителя и конкретни дава указания по
процедурата за връщане. При наличието на дефект в купената стока, клиентът следва да върне в оригинален вид получената стока, да опише подробно дефекта и да я изпрати обратно по куриер. Разходите за доставка се поемат от Доставчика. Той следва да отстрани дадения дефект в 7 дневен срок считано от датата на обратното получаване на артикула. Пълната сума за направената покупка се възстановява на клиента, само ако дефектът не може да бъде отстранен или не може да се подмени продуктът. Ако не бъдат спазени следните условия, искането за рекламация няма да бъде разглеждано: Пощенските разходи за рекламираната стока са за сметка на клиента. Стока, чието връщане или рекламация не можем да приемем (ако е изпратена след посочения срок, формуляр за връщане на стоката, без етикети или без опаковката; ако е замърсена или повредена). Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането.  Пратката се опакова
старателно, като се осигурява нейната цялост. Намалените стоки в категория разпродажба подлежат на рекламация само в случаите на фабричен дефект.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

Сумата се възстановява при следните условия: При фабричен дефект, който не може да бъде отстранен. Ако полученият артикул не отговаря на изискванията и представите на клиента и неговото изрично желание да върне артикула и да получи обратно заплатената сума; Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка. Контактната форма, която може да ползвате за извършване на рекламации може да намерите на в сайта.

Чл.13.

Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Чл.14.

Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.

Чл.15.

Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл.16.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред.

Чл.17.

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение: „Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.